ANBI PG De Krim


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente De Krim
RSIN / Fiscaal nummer: 821807729
Website adres: www.pgdekrim.nl
E-mail: scriba@pgdekrim.nl
Adres: Parallelweg 39
Postcode: 7782 PE
Plaats: De Krim
Postdres: Parallelweg 39
Postcode: 7782 PE
Plaats: De Krim

 

De Protestantse gemeente te De Krim is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente De Krim streeft er naar een eigentijdse gemeente te zijn waarin gemeenteleden omzien naar elkaar en de onderlinge verbondenheid groot is. Vanuit deze verbondenheid heeft de gemeente uitstraling naar buiten toe. De gemeente staat niet veroordelend, maar wel met duidelijke standpunten in de wereld. Zij hanteert normen en waarden, gebaseerd op de Bijbelse leefregels; zij is er voor anderen, inspelend op sociale- en maatschappelijke problemen, dichtbij en veraf. De gemeente is actief en neemt verantwoordelijkheid; zij staat open voor iedereen en is laagdrempelig.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te De Krim.


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 1 predikant, 11 ouderlingen, 9 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters, totaal 24 leden. De ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters en 3 kerkrentmeesters, totaal 6 leden. De kerkrentmeesters zijn eveneens gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Hoofdlijnen beleidsplan Protestantse Gemeente De Krim:

De Protestantse Gemeente De Krim weet zich kerk van Jezus Christus. Wij geloven en willen uitdragen dat Jezus Christus, als Zoon van God, voor een ieder die in Hem gelooft de genade heeft verworven door kruis, dood en opstanding. Als deel van Zijn wereldwijde kerk verlangt zij, samen met andere kerken, open en uitnodigend in Zijn spoor te gaan. In de gemeente staat de woordverkondiging centraal; het Woord laat de mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Christus. Er is veel aandacht voor het pastoraat. Ook de heiliging van het leven is belangrijk: de geboden als leefregel.

Vanuit de bijbel en het belijden van de kerk:

  • viert en oefent de gemeente de omgang met de drie-enige God;
  • vertelt zij van God die de mensen zoekt, kent en lief heeft;
  • deelt zij met wie lijden en zet zich, met iedereen die dat ook doet, in voor vrede, gerechtigheid en een leefbare aarde zoals God die bedoelt en belooft;
  • vormt zij voor haar leden en voor allen die met hen meedoen ruimte voor geloven, overleg en ontmoeting.

Geldwerving

De gemeente werkt met de actie kerkbalans, die jaarlijks in januari gehouden wordt.
Er worden in de erediensten collectes gehouden voor de kerk.
Er wordt jaarlijks, onder alle gemeenteleden, een 5 in 1 collecte gehouden, die voor 3 jaar is vastgelegd en daarna aangepast kan worden. Hiervan ontvangt de kerk 2 collectes  n.l. dankdagcollecte en solidariteitskas. De diaconie ontvangt de andere 3.
Verder worden elk jaar verkoopacties en/of andere evenementen gehouden, waarvan de opbrengst voor de kerk is. Het financieel beheer is in eigen beheer. Jaarlijks wordt in maart/april aan de kerkenraad verantwoording afgelegd van de financiële situatie door middel van een jaarrekening en in november de begroting voor het volgende jaar. De gemeente heeft geen winstoogmerk.

Vermogen

De gemeente beschikt over een kerkgebouw, pastorie en bijgebouwen. De opbrengst hieruit wordt aangewend voor het werk van de gemeente. De gemeente beschikt niet over verder eigen vermogen.
Op deze website vindt u elders het volledige beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op deze website vindt u elders meer gegevens over onze activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

  • Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht jaarrekening 2022.
  • Uiterlijk 1 november 2023 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd