Coronamaatregels en nieuws voor de kerkgangers

 

Op grond van de ervaringen die de laatste weken zijn opgedaan, inzake het zondagse Kerk bezoek, is besloten vanaf volgende week zondag 13 september de Gemeenteleden uit alle 8 wijken in de gelegenheid te stellen zich aan te melden.

Morgen zal bij de ag=afkondigingen de gemeente worden geïnformeerd.

  • Uiteraard blijven alle overige Covid19 maatregelen van kracht, zoals deze zijn opgenomen in het Covid protocol. (zie onderstaand)

 

 

Plan van aanpak kerkdiensten in de anderhalvemetersamenleving

Protestantse Gemeente te De Krim.

Specifieke maatregelen Protestantse Gemeente te De Krim met als basis (indien van toepassing):

Richtlijnen RIVM

– Specifiek protocol PKN


Huidige situatie

Sinds medio maart liggen alle reguliere activiteiten in de gebouwen van de Protestantse Gemeente nagenoeg stil. Binnen de mogelijkheden van de nu geldende Corona-maatregelen en PKN-adviezen vinden opnames plaats t.b.v. de uitzending van diensten via de website en kerkomroep. Hierbij zijn alleen predikant, technici die de video verzorgen, en sinds kort ook een beperkt aantal muzikanten en zangers (ongeveer vijf personen maar nooit meer dan tien) aanwezig.

De avondmaalsdiensten zijn vooralsnog opgeschort. Wel zijn er met een beperkt aantal bezoekers doop-, huwelijks- en rouwdiensten gehouden (per 1 juni met max. 30 personen).


Regelgeving.

De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 juli zonder reservering honderd mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst, mits de anderhalve meter in stand wordt gehouden. Hierbij worden degenen die de dienst mogelijk maken (b.v. koster, ouderling) niet meegerekend. Indien er gezongen wordt, is reservering ook voor een aantal minder dan honderd geboden. Dan op anderhalve meter afstand zitten en bij voorkeur in zigzagpatroon (zie o.a.  https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/samen-zingen-in-kerkdiensten-weer-mogelijk

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten )

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te De Krim heeft besloten, om voorlopig uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. We gaan er van uit dat ook na 1 september de anderhalvemetermaatregel in stand blijft.


Capaciteit en bezoekersaantallen Protestantse Gemeente De Krim

De PG De Krim heeft ca. 700 leden. In een situatie met anderhalve meter afstand is de capaciteit 85 personen, wanneer iedereen van elkaar tenminste anderhalve meter afstand neemt. Zijn er mensen die bij elkaar horen (gezinnen / echtparen), dan mogen die bij elkaar zitten. We gaan ervan uit dat dit in de praktijk tot een bezetting van 100 mensen kan leiden.

Er zal vanaf de start van de kerkdiensten op zondagochtend een uitnodigingsbeleid gaan gelden waarbij leden op een deel van het alfabet worden uitgenodigd (bijvoorbeeld: alle achternamen van A t/m K). Voorstelbaar is dat bij bijzondere diensten, b.v. doopdiensten, deze beperkingen t.a.v. lidmaatschap of achternaam niet te laten gelden voor wie uitgenodigd wordt door de betreffende familie.

Bij rouw- of trouwdiensten geldt de lijst van door de familie genodigden als reserveringssysteem.

Het is de bedoeling om ‘s morgens om 9:30 uur weer een dienst te houden in de kerk. Voorwaarde hiervoor is wel, dat er een rechtstreekse videoverbinding mogelijk is en de dienst ‘live’ kan worden uitgezonden met beeld en geluid via internet. Dit omdat gemeenteleden die het nog niet aandurven de kerkdienst te bezoeken, de dienst dan ook met woord én beeld mee kunnen blijven maken. Er is inmiddels opdracht gegeven om de oude installatie te updaten.

 

Jeugd

Er zal tijdens de morgendiensten kinderoppas en ook kindernevendienst zijn.

De kinderen dienen bij de deur van De Horizon te worden gebracht en na de dienst kunt u deze buiten bij diezelfde deur weer afhalen.

– Kinderen mogen naar de kindernevendienst of blijven de gehele dienst in de kerk. De kindernevendienst is gelijktijdig met maar geheel gescheiden van de kerkdienst. Vóór de dienst dienen zij naar de deur van De Horizon te gaan of gebracht te worden, ouders mogen ook in dit geval niet mee ter begeleiding.

– Jeugdkerk: waar en wanneer horen we nog.


Deurbeleid en logistiek. (evt. plaatje toevoegen als plan ook naar buiten moet)

De ‘verantwoordelijkheid’ van de kerk begint bij de deur van de kerk. Er is dus geen parkeerbeleid of -begeleiding. Het dienstenschema, hygiënebeleid en gedragsregels worden via diverse kanalen gecommuniceerd (zie ‘communicatie’).

– Kerkgangers dienen vóór de ingang voldoende afstand te bewaren. Bij de ingang is tenminste één vrijwilliger die de bezoekers welkom heet en en toezicht houdt op de onderlinge afstand; deze geeft ook aanwijzingen hoe gedoseerd naar binnen te gaan.

– Ouders kunnen hun kinderen richting De Horizon sturen of hen daarheen begeleiden. De kinderen worden bij de ingang opgevangen.

– Toegang tot de kerk is alleen via de hoofdingang mogelijk. Vanaf hier dienen de aanwijzingen van de vrijwilliger(s) opgevolgd te worden, en kan men gedoseerd naar binnen. Er hoeft niet geteld te worden maar de anderhalve meter maatregel moet worden gevolgd.

– In het portaal splitsen voor linker en rechter gangpad.

– Garderobe gesloten / jassen niet ophangen, maar gewoon meenemen naar binnen.

– Bezoekers worden in de beide paden opgevangen en krijgen een plaats toegewezen door een vrijwilliger. Zitplaatskeuze is dus niet vrij. Opbouwen van voren naar achteren, steeds 1 rij overslaan.

– Na de dienst in omgekeerde volgorde op aanwijzing de kerk verlaten.

– Kinderen uit de KND kunnen bij de deur van de Horizon worden opgehaald. Deze staan, als het weer het toelaat, buiten te wachten.

– Tijdens de diensten is er een kleinere representatie van de kerkenraad aanwezig als ambtsdrager dan voorheen gebruikelijk (vuistregel: 1 ouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester, 1 diaken).

Bij de hoofdingang en de ingang in De Horizon zullen ontsmettings- en/of

schoonmaakmiddelen worden geplaatst.
– Vrijwilligers zijn herkenbaar aanwezig.

 

Hygiëne-maatregelen

Invalidentoilet is open voor noodgevallen. Deze wordt gereinigd na elk bezoek. De andere toiletten zijn gesloten.

– De hygiëneregels, zoals door de overheid opgesteld, blijven onverkort gelden (niet komen bij verkoudheid e.d., hier wordt ook bij de deur naar gevraagd, / handen wassen / anderhalve meter afstand houden, enz.).

– Collecte: Er kan in plaats daarvan ook gebruik gemaakt worden van de deurcollecte, hiervoor is een standaard met drie collectezakken opgesteld bij de hoofdingang.

– Overige toegangsdeuren zijn wel dicht maar niet afgesloten i.v.m. veiligheid.

– Na iedere dienst wordt er schoongemaakt. Ook zal er geventileerd worden (minstens 30 minuten met tegenover elkaar openstaande deuren/ramen).


Communicatie

Van deze maatregelen zijn alle gemeenteleden per brief, aangehecht aan het Gemeentenieuws, op de hoogte gesteld.

Via de bekende kanalen (kerkblad Kerkkorrels, afkondigingen, website) zal deze informatie ook worden gecommuniceerd.

Als er vragen zijn kan men zich melden bij onze gemeente via scriba@pgdekrim.nl.