Kerkbalans 2017

Als gemeenteleden maakt u met uw bijdrage het werk van onze gemeente mogelijk. Daar zijn we u zeer dankbaar voor, want onze gemeente kan niet zonder uw gift. De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. In de tweede helft van januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, onderhoud gebouwen, personeelskosten, pastoraal en missionair werk, kortom het zijn de kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden.

 

Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze gemeente of diaconie. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting. Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat uw voordeel is. U zou kunnen overwegen een deel van dit voordeel aan te wenden om uw bijdrage te verhogen, zodat uzelf en wij als kerk hier profijt van hebben. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage verhogen, zonder dat het u extra geld kost.

 

Dit is te realiseren onder de volgende randvoorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit houdt in dat gedurende overeen gekomen periode uit te keren bijdragen aan elkaar gelijk moeten zijn.
  • De verplichtingen tot het verstrekken van periodieke uitkeringen moet zijn aangegaan in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Protestantse Gemeente De Krim.
  • De periodieke uitkeringen moeten worden toegezegd voor een periode van minstens vijf jaar, behoudens de onzekere gebeurtenis van een overlijden.
  • In de overeenkomst moet zijn bepaald dat de uitkeringen eindigen bij het overlijden van uzelf of van iemand anders. Dit kunt uzelf bepalen.
  • De periodieke uitkeringen moeten minstens elk jaar worden betaald.
  • De periodieke uitkering moet ten gunste komen van een “algemene nut beogende instelling”(ANBI).

De Protestantse Gemeente De Krim voldoet hieraan.

 

Verdere details over hoe dit is te regelen vindt u in de brief, die u van ons krijgt in januari. Informatie hierover vindt u ook op de website van kerkbalans.nl. We willen u vragen hier vast over na te denken. Want op die manier kunnen we het werk van de gemeente ook de komende jaren blijven voortzetten. Tussen 21 januari en 5 februari worden alle gemeenteleden benaderd voor de bijdrage 2017.

 

Het college van kerkrentmeesters