Kerkrentmeesters

Bankrekening: CVK PG De Krim, NL98RABO0373717660

Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de kerkelijke gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De verantwoordelijkheid hiervoor heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college is beperkt in haar bevoegdheden en overlegt voor die zaken waartoe zij niet bevoegd is met de kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters werkt in overleg met de kerkenraad en legt daaraan verantwoording af. In een aantal gevallen is het college eerst dan bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen indien vooraf de instemming van de kerkenraad is verkregen. Het college bestaat uit tenminste drie leden; de meerderheid van het college wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters.

 

Voorwaarden scheppen
De leden van het College van Kerkrentmeesters hebben tot taak om de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. Dit doen we onder andere door:

– Het meewerken aan de totstandkoming van Het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
– Het zorgdragen voor de geldwerving;
– Het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
– Het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
– Het beheren van de financiën van de gemeente;
– Het verzorgen van Het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
– Het beheren van de archieven van de gemeente.

 

Ingrijpende keuzen
De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als in onze gemeente de beschikbare middelen ook afnemen kan dat zorgen dat we voor ingrijpende keuzen komen te staan, zoals bijvoorbeeld:

– Het aantrekken van een predikant of kerkelijk werker in deeltijd, in plaats van een volledige aanstelling;
– Het samenvoegen met een buurgemeente, het delen van een predikant of het combineren van activiteiten;
– Het noodgedwongen sluiten van het kerkgebouw.

 

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit

 

Kerkrentmeester Functie                                                                                             Telefoonnummer
Eddy Vetker Voorzitter/Ouderling-Kerkrentmeester
Wim Kerssies Secretaris/Kerkrentmeester
Fija Bakhuizen Ouderling-Kerkrentmeester /Penningmeester
Jansje van Eck Kerkrentmeester
Piet Winters Kerkrentmeester
Aart van Zandwijk Ouderling-Kerkrentmeester/afg. Moderamen